Suomen sarjakuvaseura ry:n

Säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 25.11.1980, muutettu kevätkokouksessa 30.3.1983, vuosikokouksessa 18.11.1991, kevätkokouksessa 24.3.2010 ja kevätkokouksessa 29.4.2015

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen sarjakuvaseura r.y., kotipaikka Helsinki ja toimialue koko maa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on:
- edistää suomalaisen sarjakuvan toimintamahdollisuuksia koti- ja ulkomailla
- edistää sarjakuvan tuntemusta
- edistää sarjakuvan käytön yleisiä edellytyksiä
- toimia kotimaisen sarjakuvan aseman ja laadun nostamiseksi
- edistää kriittistä ja analyyttistä suhtautumista sarjakuvaan
- edesauttaa korkealaatuisen sarjakuvatarjonnan syntyä

3 §

Yhdistys järjestää kokouksia sekä harjoittaa koulutus-, tiedotus-, tutkimus- ja arkistointitoimintaa, pyrkii tukemaan suomalaisia sarja­kuvan ja joukkoviestintäpii­rustusten tekijöitä neuvontatyöllä tms. tavalla, pitää yhteyttä suomalaisiin ja ulkomaisiin kustantajiin ja alan järjestöihin sekä ylläpitää sarjakuvaa koskevaa arkistoa.

4 §

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia huoneistoja ja kiinteistöjä sekä harjoit­taa elokuva- tai kustannus­toimintaa. Taloudellista toimintaansa varten yhdistys tarvittaessa hankkii asian­omaisen luvan.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö tai oikeus­kelpoinen yhteisö maksamalla jäsenmaksun.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniä.

Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön.

Jäsenen ja kannatusjäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Erottami­seen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä. Jäsenmaksunsa laimin­lyöneen jäsenen hallitus erottaa yhdistyksestä sen vuoden loppuun mennessä, jona hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta.

6 §

Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Kannatusjäsenen jäsen­maksu on vähintään 10 kertaa muun jäsenen jäsenmaksu. Alle 18-vuotiaan jäsenmaksu on pienempi kuin muun jäsenen jäsenmaksu.

7 §

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja vuosikokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoite­tun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään yhden kuukauden kuluttua siitä, kun sitä on asianmukai­sesti pyydetty.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postitetulla kutsulla tai ilmoittamalla valtakunnallisessa päivälehdessä.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenillä, kullakin yksi ääni. Jäsenenä olevien oikeuskelpoisten yhteisöjen edustajalla on oltava valtakirja, joka todistaa hänen edustavan ao. yhteisöä.

Kokouksessa on käytettävä äänestystä umpilipuin, mikäli vähintään kaksi jäsentä niin vaatii. Vaali on aina vaadittaessa toimitettava umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muuten puheenjohtajan kanta.

8 §

Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja äänten­laskijat
- todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisellä kalenteri­vuodella
- käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja äänten­laskijat
- todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
- vahvistetaan kokouksen työjärjestys
- käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
- määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta, päätetään tilintarkastajien palkkioista ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet
- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii hallituksen puheen­johtajana
- valitaan muita hallituksen jäseniä sääntöjen edellyttämä määrä

Lisäksi kokouksissa tulee käsitellä kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Ylimäääräisessä kokouksessa on käsiteltävä kokouskutsussa mainitut asiat.

9 §

Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan ja siihen kuuluu yhdis­tyksen puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään yhdeksän muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen tilalle tulee varajäsen valintajärjestyksessä. Hallitus valitsee keskuu­destaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja talouden­hoitajan, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus voi asettaa työryhmiä ja toimikuntia sekä valita toimihenkilöitä arkiston tms. hoitajaksi.

Tunnustuksen osoitusten jakamisesta päättää hallitus.

10 §

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on seuraavilla henkilöillä:
Suomen sarjakuvaseura ry:n hallituksen puheenjohtaja
Suomen sarjakuvaseura ry:n sihteeri
Suomen sarjakuvaseura ry:n toiminnanjohtaja
Suomen sarjakuvaseura ry:n järjestämien Helsingin sarjakuvafestivaalien tuottaja

11 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

12 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa jos asiasta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

13 §

Yhdistyksen purkautuessa sen arkisto luovutetaan sarjakuvan tutki­muksesta kiinnostuneelle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle, samoin sen varat luovutetaan kokoelman hoitamista varten. Luovut­tamisesta päättää tarkemmin purkautumiskokous.

Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä ko­kouksessa, edellisessä 5/6 enemmistöllä, jälkimmäisessä 2/3 enemmistöl­lä annetuista äänistä. Kokouksien välisen ajan tulee olla vähintään vuosi ja hallituksen pitää olla vaihtunut kokouksien välillä.